นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2550 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกฎหมายและบริหารงานกฎหมาย บมจ. ธนาคารยูโอบี