18 October 2022

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง สมรรถนะเภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “มาตรฐานความรู้เภสัชกรชุมชน”

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 -17.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ชั้น C ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม

เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการของเภสัชกรชุมชน รวมถึงทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ