บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ เฮลท์ลีด

เป็นผู้นำอันดับหนึ่ง

ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ และเครือข่ายร้านขายยาทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (“ไอแคร์ เฮลท์”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 รายการ ผ่านร้านขายยา 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug”

และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (“เฮลทิเนส”) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา คิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto”

100%

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ไอแคร์ เฮลท์ ประกอบธุรกิจร้านขายยาซึ่งจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 รายการ โดยปัจจุบัน เปิดร้านขายยาทั้งหมด 4 แบรนด์ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่จำหน่ายและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

โดยสรุปสามารถแบ่งลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายในร้านขายยาออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Professional Healthcare)
อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ในบ้าน (Home Healthcare)
สินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย (Personal Healthcare)
สินค้าบริโภค (Deli Healthcare)
ไอแคร์ เฮลท์ มีร้านขายยาทั้งหมด
24 สาขา
10 สาขา
3 สาขา
10 สาขา
1 สาขา
100%

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด

เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจพัฒนา คิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เน้นการป้องกัน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 แบรนด์ ได้แก่ “Besuto” และ “PRIME”

รายละเอียดของแต่ละแบรนด์

Besuto

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก เฮลทิเนส จึงต้องการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ทั้งการปกป้อง และฆ่าเชื้อไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งหวังเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดเคียงข้างคนยุค นิวนอร์มอล (New Normal) ให้พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในอนาคต

โดย Besuto เป็นแบรนด์เพื่อพัฒนา คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ การป้องกัน และการสลายกลิ่น ซึ่งปัจจุบัน เฮลทิเนส จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

Besuto 12 Hand Cleansing Gel 60 ml.
Besuto Clean Hand Gel 450 ml.
Besuto Mask 2 ชิ้น
Besuto Medical Mask 50 ชิ้น
Besuto Mouth Spray 15 ml.
Besuto Deodorizer Multi Purpose Spray 180 ml.

Prime

เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเฮลทิเนสจะพัฒนา คิดค้น และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด โดยจะเน้นอาหารเสริมประเภทอาหารเสริมเพื่อความงาม อาหารเสริมเพื่อควบคุมน้ำหนัก และอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น การมองเห็น และระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

รวมทั้งจะว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน GMP ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ และผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เป็นผู้ผลิตเท่านั้น โดยปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PRIME จำนวนทั้งหมด 22 SKUs โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มีดังนี้้

PRIME HIBIKI COLLAGEN PURE
PRIME ACEROLA CHERRY EXTRACT 1200 MG
PRIME ROYAL JELLY
PRIME MULTI VITAMIN & MINERAL PLUS COENZYME Q10
PRIME V1510

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา

ประธานกรรมการ

นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

นางมารยาท ธีรโตมร

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

กรรมการและกรรมการบริหาร

ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

กรรมการและกรรมการบริหาร