2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2553
2552

ปี 2563

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 160 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80 ล้านบาท เป็น 136 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 112 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็น 100 ล้านบาท
 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64.80 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7.20 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

 • เปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “iCare” ที่ วิคตอเรียการ์เด้น และร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “Pharmax” ที่ โลตัส ลาดกระบัง
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 55 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ เฮลทิเนส เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


ปี 2562

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธัชพล ได้ขายหุ้นส่วนที่เหลือใน เฮลทิเนส ให้แก่ เฮลท์ลีด เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้เฮลท์ลีดถือหุ้นใน เฮลทิเนส ร้อยละ 100,00


บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

 • จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาช่องทางการขายปลีกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม โดยองค์การเภสัชกรรมจะสนับสนุนรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายในร้านขายยาทุกสาขาของ ไอแคร์ เฮลท์
 • จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน และพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการเภสัชศาสตร์
 • เปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “iCare” ที่ เพชรเกษม 56
 • รับโอนกิจการร้านขายยาทั้งหมดของแบรนด์ “Pharmax” จาก เฮลทิเนส

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

 • เปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ โดยโอนธุรกิจร้านขายยาทั้งหมดภายใต้ชื่อ “Pharmax” ให้กับ ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อประกอบธุรกิจคิดค้น พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เฮลทิเนส จำกัด” เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562

ปี 2561

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรับชำระเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่า 55 ล้านบาท ส่งผลทำให้ เฮลท์ลีด ถือหุ้นใน ไอแคร์ เฮลท์ ร้อยละ 100.00 และรับชำระเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) มูลค่า 24.70 ล้านบาท และรับชำระเป็นเงินสดอีก 0.30 ล้านบาท จากนายธัชพล ชลวัฒนสกุล ส่งผลทำให้ เฮลท์ลีด ถือหุ้นใน เฮลทิเนส ร้อยละ 98.80


บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 25 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30 ล้านบาท เป็นจำนวน 55 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 • จากการก่อตั้ง เฮลท์ลีด ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยผู้ถือหุ้นของ เฮลท์ลีด ชำระเงินค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ ไอแคร์ เฮลท์ มูลค่า 55 ล้านบาท ส่งผลทำให้ ไอแคร์ เฮลท์ ถูกถือหุ้นโดยเฮลท์ลีด ร้อยละ 100.00
 • เปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “vitaminclub” ที่ แฟชั่นไอส์แลนด์

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

 • จัดงาน Pharmax Health Expo 2018 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9
 • จากการก่อตั้ง เฮลท์ลีด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยผู้ถือหุ้นเฮลท์ลีด ชำระเงินค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ เฮลทิเนส มูลค่า 24.70 ล้านบาท ส่งผลทำให้ เฮลทิเนส ถูกถือหุ้นโดย เฮลท์ลีด ร้อยละ 98.80 (อีกร้อยละ 1.20 ถือโดยนายธัชพล ชลวัฒนสกุล และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธัชพล ได้ขายหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ เฮลท์ลีด เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้ เฮลทิเนส ถูกถือหุ้นโดย เฮลท์ลีด ร้อยละ 100.00)

ปี 2560

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

 • เปิดร้านขายยาภายใต้ชื่อ “Super Drug” บริเวณย่านศิริราช เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม
 • เปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “iCare” ที่ ยูเนียนมอลล์ (ปัจจุบันปิดทำการแล้ว)

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

 • จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน และพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการเภสัชศาสตร์
 • ขยายสาขาเพิ่ม 1 สาขา ที่ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

ปี 2559

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

 • เปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “vitaminclub” ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “iCare” เพิ่มที่ตลาดเสนีย์ เพชรเกษม 28

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15 ล้านบาท เป็นจำนวน 25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 • ได้รับการรับรองในการเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันหลักกำหนด
 • ขยายสาขาเพิ่มจำนวน 3 สาขา ที่ ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์, เดอะสตรีท รัชดา และสวนเพลินมาร์เก็ต (ปัจจุบันที่ สวนเพลินมาร์เก็ตปิดทำการแล้ว)

ปี 2558

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ขยายสาขาเพิ่มในห้างสรรพสินค้า โดยเปิดร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “vitaminclub” 2 สาขาที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว และเซ็นทรัล พระราม 9 (ปัจจุบันที่ เซ็นทรัลพระราม 9 ปิดทำการแล้ว)


บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5 ล้านบาท เป็นจำนวน 15 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 • ขยายสาขาเพิ่ม 1 สาขา ที่ เดอะแจ๊ส รามอินทรา (ปัจจุบันที่ เดอะแจ๊ส รามอินทราปิดทำการแล้ว)

ปี 2557

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

 • ขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ที่ เสรีมาร์เก็ต พระราม 9 และเดอะ ทรีโอ
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20 ล้านบาท เป็นจำนวน 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

ขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขาที่ เดอะแจ๊ส วังหิน และเดอะไนน์ พระราม 9


ปี 2556

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5 ล้านบาท เป็นจำนวน 20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)

 • จดทะเบียนจัดตั้งในชื่อ “บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด” เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “Pharmax” ทั้งหมด 3 สาขา ที่ ประดิษฐ์มนูธรรม, จัตุรัสจามจุรี และเพียวเพลส รามคำแหง 110
 • ขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ที่ นวลจันทร์ และอเวนิว แจ้งวัฒนะ (ปัจจุบันที่ อเวนิว แจ้งวัฒนะปิดทำการแล้ว)

ปี 2553

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ที่ ประชานิเวศน์ 1, เอกมัย และสุขุมวิท 51 (ปัจจุบันที่ สุขุมวิท 51 ปิดทำการแล้ว)


ปี 2552

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ “iCare” โดยมีจำนวนสาขาทั้งหมด 3 สาขา ที่ สี่แยกทศกัณฑ์, เซฟเซ็นเตอร์ และตลาดสาย 2