วิสัยทัศน์

หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ และเครือข่ายร้านขายยาทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ

เป็นเครือข่ายร้านขายยาที่อยู่ในใจของผู้บริโภค และพนักงาน
ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่ตลาดโลก
เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุนด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคนทั่วโลก

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมลฑล และจังหวัดใหญ่ๆ
มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น Professional Pharmaceutical Service ร่วมกับเป็นแหล่งฝึกงานและสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัย
พัฒนาช่องทางจำหน่ายทั้ง Online และ Offline ให้เชื่อมต่อเป็น “Omni Channel”
พัฒนา Healthcare Innovation Products ของกลุ่มบริษัท ให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก