ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 14/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,927
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.85

ภาพรวม

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,125
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
(หุ้น)
ร้อยละ
1. นางมัทยา พันธุกานนท์ 117,375,000 43.15
2. นายศุภกร พันธุกานนท์ 66,008,800 24.27
3. นายธัญกร พันธุกานนท์ 13,063,900 4.80
4. นายธัชพล ชลวัฒนสกุล 4,800,000 1.76
5. นายนริศ จิระวงศ์ประภา 4,000,000 1.47
6. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 3,500,000 1.29
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,431,213 1.26
8. นายสุธี ลัคนสุทิน 2,741,000 1.01
9. นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,555,000 0.94
10. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 2,309,100 0.85

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2565