13 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
13 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
26 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
29 มิถุนายน 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2566
27 มิถุนายน 2566
ชี้แจงรายการซื้อขายหุ้น Big lot และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น