14 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04 ตุลาคม 2565
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาการกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2566
13 กันยายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565
09 กันยายน 2565
ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
05 กันยายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565