บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ครั้งที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
เงินปันผล เงินลดทุน รวม
1 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 20 พ.ค. 2565 0.16 - 0.16
2 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 11 พ.ค. 2566 0.18 - 0.34
3 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 10 พ.ค. 2567 0.15 - 0.49