การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
เอกสารแนบ 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
เอกสารแนบ 9 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 10 แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 11 ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)