การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
เอกสารแนบ 6 ร่างข้อบังคับเฉพาะข้อที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารแนบ 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 11 แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 12 ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566