สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท
รายได้รวมและกำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท, ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

หน่วย : ร้อยละ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับ 3 เดือน ปี 2567

2564
2565
2566
3 เดือน ปี 2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,118.30 1,288.19 1,382.35 1,432.08
หนี้สินรวม 252.41 346.20 414.29 445.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 865.89 941.99 968.05 986.63
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 136.00 136.00 136.00 136.00
รายได้รวม 1,216.41 1,538.21 1,659.31 497.25
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - - (0.57) -
กำไรสุทธิ 79.66 118.23 74.68 18.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.43 0.27 0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 13.54 12.33 7.50 7.94
ROE (%) 16.08 13.08 7.82 8.29
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.55 7.69 4.50 3.74

หมายเหตุ :

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)