สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท
รายได้รวมและกำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท, ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

หน่วย : ร้อยละ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2563-9 เดือน 2565

2563
2564
9 เดือน ปี 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 398.20 1,118.30 1,206.77
หนี้สินรวม 273.23 252.41 300.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 124.97 865.89 906.58
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 100.00 136.00 136.00
รายได้รวม 1,080.11 1,216.41 1,142.91
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - - -
กำไรสุทธิ 52.08 79.66 84.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.39 0.31
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 18.46 13.54 16.54
ROE (%) 41.67 16.08 19.94
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.82 6.55 7.37

หมายเหตุ :

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)