ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเล็งเห็นความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดย ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้