รายได้รวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
01 สิงหาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน