รายได้รวม 9 เดือน ปี 2565
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2565
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
02 มีนาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2566
การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)