รายได้รวม 2566
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
15 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)