รายได้รวม 9M/2566
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
13 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)