บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบันลงทุนในธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ และธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่น และผลิตภัณฑ์หน้ากาก เป็นต้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000347

โทรศัพท์ : 02-118-0884

เว็บไซต์ : www.healthleadgroup.com

ทุนจดทะเบียน : 136,000,000 บาท (ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

ทุนชำระแล้ว : 136,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2900-9000

โทรสาร : 0-2900-9991

เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2034-0000

โทรสาร : 0-2034-0100

เว็บไซต์ : www.deloitte.com

ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อบริษัท : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และ บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 281/158 และ 281/160 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2526-6100

เว็บไซต์ : www.plcorporation.com

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2646-9999

โทรสาร : 0-2646-9993

เว็บไซต์ : http://www.fnsyrus.com