ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ภญ.มัทยา พันธุกานนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

58.69

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

มารดาของเภสัชกรศุภกร พันธุกานนท์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอแคร์ เฮลท์
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮลทิเนส
  • ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์เซอร์วิส
  • ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริรวี
  • เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟาร์มาซี เน็ทเวอร์ค