ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย IT
ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

2.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย IT บมจ. เฮลท์ลีด
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไอแคร์ เฮลท์
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เฮลทิเนส
  • มี.ค. 2558 – มิ.ย. 2561 กรรมการ บจ. ฟาร์แมกซ์ รีเทล (ปัจจุบันคือ บจ. เฮลทิเนส)