ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ภก.ศุภกร พันธุกานนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

32.78

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรของ เภสัชกรหญิง มัทยา พันธุกานนท์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. ไอแคร์ เฮลท์
  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮลทิเนส
  • ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์เซอร์วิส
  • ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริรวี
  • ก.พ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไลฟิกซ์