ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ Temple University
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลีด
  • ธ.ค. 2561 – เม.ย. 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลีด
  • ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคโคนิลล่า