นางมารยาท ธีรโตมร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางมารยาท ธีรโตมร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2548 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)