นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wichita State University
  • ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/3/2564)*

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2546 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล