ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

  • รองประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหาร
ภญ.มัทยา พันธุกานนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอแคร์ เฮลท์
  • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮลทิเนส
  • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริรวี