นายธัชพล ชลวัฒนสกุล

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธัชพล ชลวัฒนสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
 • หลักสูตร Sustainable Business Strategy Harvard Business School Online
 • การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1 ( มกราคม 2566)
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 (สิงหาคม 2566)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮลท์ลีด
 • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไอแคร์ เฮลท์
 • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เฮลทเนส