ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

  • กรรมการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ภก.ศุภกร พันธุกานนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เฮลท์ลีด
  • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. ไอแคร์ เฮลท์
  • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮลทิเนส
  • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริรวี