นางอารยา ตันธนสิน

 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • เลขานุการบริษัท
นางอารยา ตันธนสิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • CFO Refresher Course 2023 (พฤศจิกายน 2566)
 • TFRS ปี 2566 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (กันยายน 2565)
 • หลักสูตร e-learning CFO’s Refresh Course (English Version) (มิถุนายน 2564)
 • หลักสูตร e-learning CFO’s Orientation Course (English Version) (ธันวาคม 2563)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 109/2563
 • หลักสูตร CFO Focus On Financial Reporting รุ่นที่ 7/2561
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บมจ. เฮลท์ลีด
 • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บจก. ไอแคร์ เฮลท์
 • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บจก. เฮลทิเนส