12 ธันวาคม 2564

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6

สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ทุกท่านและเภสัชกรที่สนใจ ด้วยปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรประจำร้านยา จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งองค์ความรู้เรื่องยา โรค และอาการวิทยาต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินอาการวิทยาของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัยและพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา