17 พฤษภาคม 2565

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี รับมอบทุนการศึกษาจากเภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ใน โครงการ “Besuto Safe and Give” ซึ่งเป็นการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Besuto Mouth Spray เพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมียอดบริจาคตลอดทั้งโครงการ เป็นจำนวนเงิน 445,470 บาท ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน